Πληροφορίες ενδιαφερόμενου

Πληροφορίες Χώρου

12. Ποιος είναι ο υπεύθυνος λήψης αποφάσεων;
Με την παρούσα δηλώνω ότι συναινώ ρητά, ελεύθερα, συγκεκριμένα και εν έχοντας πλήρη επίγνωση στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου από την εταιρεία masterservices.gr (Εταιρεία), σύμφωνα με τον Κανονισμό 679/2016 Ε.Ε. Η συγκατάθεσή μου αυτή είναι ελευθέρως ανακλητή, επομένως μπορώ να την ανακαλέσω ανά πάσα στιγμή.Η Εταιρεία έχει έδρα στην Αλαμάνας 2, Γαλάτσι και έχει ως κύρια δραστηριότητα τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της Εταιρείας είναι τα ακόλουθα (email miowgr@gmail.com . /τηλ 2102220771..)Η Εταιρεία αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα εξής προσωπικά σας δεδομένα, Απλά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση/έδρα, τηλέφωνο, ΑΦΜ και λοιπά στοιχεία για την εκπλήρωση των μεταξύ μας συναλλαγών. Η Εταιρεία αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών σας δεδομένων σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο της Εταιρείας.Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της συνεργασίας σας με την Εταιρεία ιδίως για σκοπούς εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών και για σύναψη μελλοντικών συμβάσεων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 88 και τις αιτιολογικές σκέψεις 44 και 155 του Κανονισμού 679/2016/ΕΕ. Μετά τη λήξη της εργασιακής σας σχέσης με την Εταιρεία, τα δεδομένα σας τηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους. Μετά το πέρας αυτού του χρονικού διαστήματος τα δεδομένα σας διαγράφονται πλήρως αυτόματα.Καθ’ όλη την διάρκεια που η Εταιρεία τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:Δικαίωμα ενημέρωσης για τα προσωπικά σας δεδομένα μετά από επικοινωνία με τον υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρα 13-14 του Κανονισμού)
Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα (άρθρο 15 Κανονισμού)
Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε αν δεν είναι σωστά καταχωρημένα ή θέλουν συμπλήρωση (άρθρα 16, 19 Κανονισμού)
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 18 Κανονισμού): Μπορείτε να ζητήσετε να μην επεξεργαστούμε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούμε.


Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ιδίως στην «κατάρτιση προφίλ» (άρθρα 21 και 22 Κανονισμού)


Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων αν αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα(«Δικαίωμα στη Λήθη») (άρθρο 17 Κανονισμού)


Δικαίωμα μεταφοράς των προσωπικών σας δεδομένων που τηρεί το ΕΣΠ (άρθρο 20 του Κανονισμού)


Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν πρόκειται ποτέ και σε καμία περίπτωση να διαβιβαστούν σε τρίτους οι οποίοι δεν έχουν καμία σύμβαση εργασίας με την Εταιρεία και δεν συνεργάζονται με αυτήν.

Χρειάζεστε κάποια επιπρόσθετη εργασία καθαρισμού;

Επικοινωνήστε μαζί μας